Miska malá, vyrobena v letech 1919 - 1936, Porzellanfabrik Turn, Adolf Laufer, Turn-Teplitz.