Šálek, vyrobeno v letech 1919 - 1945, Sommer & Matschak, Schlaggenwald